Vitajte na web stránke SZVM.SK 

 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2018: 25 582.-€

Zmluva č.0099 2018 SŠSŠ o  poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018-text

Transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni 

SK48 0900 0000 0051 2383 8869

Zmluva č. 0322_2018_SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2018

Transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni

SK3409000000005142796510

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2018: 

 

 

 

SZVM.SK